0

UAB Danrida privatumo politika

Bendroji informacija

Ši privatumo politika reglamentuoja Svetainės Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „Danrida“ (toliau – Bendrovė) (juridinio asmens kodas: 305220590, buveinės registracijos adresas: Draugystės g.15, Kaunas, telefono Nr. +370 686 30000, el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes joje numatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums įsigyjant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje, lankantis mūsų interneto svetainėje (www.danrida.lt). Prašome reguliariai perskaityti aktualią šios Privatumo politikos versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis.

Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad Danrida.lt juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Sąvokos

Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti Bendrovės parduodamų prekių ir/ar gauti Bendrovės teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis. 

Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Vartotoją.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.

Internetinės parduotuvės paskyra - tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą Internetinės parduotuvės svetainėje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.

Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 

Bendrovės partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Bendrovei, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

Informacinės visuomenės paslaugos – paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu informacinės visuomenės paslaugos gavėjo prašymu teikiamos paslaugos.

IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Naršyklė – tai programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame kompiuteryje ar telefone.

Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, kai sukuriamas jo asmeninius duomenis ir naudojimąsi Svetainės paslaugomis saugojantis Vartotojo profilis.

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine.

Asmens duomenų apsaugos principai

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, vadovaujamės šiais  pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas: Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.
 • Tikslo apribojimo principas: Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
 • Duomenų kiekio mažinimo principas: Jūsų asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.
 • Tikslumo principas: tvarkomi asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami.
 • Saugojimo trukmės apribojimo principas: Jūsų asmens duomenys yra saugomi saugiai ir tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi.
 • Vientisumo ir konfidencialumo principas: Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Jūsų asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai.

Bendrovė yra atsakinga kad yra laikomasi principų (atskaitomybės principas).

Slapukai

Siekiant, kad Naudotojui Bendrovės Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas dokumentas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų. Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku dėl slapukų naudojimo“, o jeigu Naudotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo“.
 Bendrovės naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Jeigu Naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

Asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir naudojimas

Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:

 • Naudotojas informaciją apie save pateikia pats.
 • Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine.
 • Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų. 

Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra, kurioje Vartotojas gali nurodyti papildomus Vartotojo Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, lytis, miestas (gyvenamoji vietovė) ir kt. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo Paskyrą su visais joje esančiais duomenimis.

Paskyroje pateiktas Vartotojo adresas ir/ar kompiuterio IP adresas gali būti naudojami Vartotojo buvimo vietos nustatymui. Svetainės administratorius gali gauti informaciją iš Vartotojo mobilaus įrenginio, siekiant nustatyti Vartotojo buvimo vietą tik gavęs išankstinį Vartotojo sutikimą.

Danrida.lt renka, saugo ir tvarko bet kuriuos Vartotojo Paskyroje pateiktus bei Vartotojams naudojantis Svetaine gautus Asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:

 • Suteikiant Vartotojams galimybę naudotis Svetaine.
 • Efektyvaus siūlomų Svetainėje paslaugų teikimo tikslais. Danrida.lt rūpinasi, jog naudojimasis Svetaine būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės bei sukčiavimo ir/ar nesąžiningo elgesio atvejų.
 • Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės tobulinimą ir vystymą, Danrida.lt turi teisę naudoti Asmens duomenis ir savo paslaugų Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Vartotojas tam neprieštarauja išreiškia savo sutikimą.
 • Danrida.lt Vartotojų Asmens duomenis saugo 3 (tris) mėnesius nuo Paskyros Svetainėje panaikinimo arba 3 (tris) metus nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo prie Paskyros Svetainėje, išskyrus Privatumo politikoje, Danrida.lt bendrosiose taisyklėse ar teisės aktuose numatytus atvejus, kai Asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį.

Asmens duomenų teikimas

Danrida.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

 • jei yra gautas Vartotojo sutikimas atskleisti jo Asmens duomenis,
 • asmens duomenų gavėjams – siekiant įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus;
 • teisėsaugos institucijoms – Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
 • kitiems asmenims – įstatymų numatytais atvejais.

Vartotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Vartotojas sutinka, jog Danrida.lt  siekdama apsaugoti savo Vartotojus nuo apgavysčių, tapatybės vagysčių ir kitų pažeidimų, rinks duomenis apie Vartotojų elgseną, įskaitant, bet neapsiribojant, ar atitinkamas asmuo pažeidinėja Danrida.lt  bendrąsias taisykles ir kitas Svetainės privalomas laikytis taisykles ir tokių surinktų duomenų pagrindu sukurs „juodąją bazę“. Ši „juodoji bazė“ naudojama siekiant apsaugoti kitus Svetainės Vartotojus, kurių tarpusavio susirašinėjimą analizuoja automatinė sistema ieškanti duomenų iš “juodosios bazės”, ir kitais prevencijos atvejais.

Asmens duomenų apsauga

Svetainės administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas pastangas užtikrinti, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Danrida.lt .

Danrida.lt  neatsako jeigu Vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Vartotojo tapatybė pavagiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Vartotojo pateiktais asmens duomenimis, dėl paties Vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Privatumo politikos, Danrida.lt  bendrųjų taisyklių ar kitų Svetainės taisyklių, ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.

Danrida.lt gali naudoti asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais: siųsti naujienlaiškius, bendrinius ir asmeninius pasiūlymus ar kitą informaciją, kuria vartotojas gali būti suinteresuotas. Vartotojas gali bet kada atšaukti savo neprieštaravimą/sutikimą naudoti jo duomenis Danrida.lt tiesioginės rinkodaros tikslais. Norint atsisakyti visos teikiamos skaitmeninės komunikacijos, tai galima padaryti parašius el.laišką į Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Bendrovė rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Bendrovė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.  
Pažymime, kad nors Bendrovė stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

Elektroninė prekyba

Elektroninės prekybos tikslu tvarkysime tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite registracijos metu, taip pat tuos duomenis, kuriuos gausime Jums atliekant prekių įsigijimą, įskaitant informaciją apie Jūsų įsigytas prekes bei su apmokėjimu susijusius duomenis. Jeigu registracijos metu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir parduoti Jums prekių.

Kai susikuriate savo paskyrą mūsų interneto svetainėje, prašome Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis – vardą, pavardę, prisijungimo vardą, elektroninio pašto adresą, slaptažodį, telefono numerį. Jeigu susikūrę paskyrą mūsų interneto svetainėje įsigyjate prekių, prašome Jūsų pateikti sąskaitos gavimo adresą ir su prekių pristatymu susijusią informaciją: pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija, įgalioto asmens atsiimti prekes asmens duomenys, kurie reikalingi mums, kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes arba nurodyti prekių atsiėmimo vietą.

Be Jūsų pateikiamos informacijos, tvarkome informaciją apie tai, kokias prekes įsigijote mūsų interneto svetainėje. Informacija apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine yra renkama slapukų pagalba bei toliau apibūdinta yra šioje Privatumo politikoje. Jums atlikus apmokėjimą už mūsų interneto svetainėje įsigyjamas prekes, taip pat gauname su mokėjimu susijusius asmens duomenis, įskaitant sąskaitos numerį, mokėjimo sumą.

Šiuo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo Jūsų atlikto pirkimo, išskyrus atvejus, kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Jūsų asmens duomenis reikės tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas.

Naujienlaiškių siuntimas ir kitoks tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate mūsų klientas, užsisakėte naujienlaiškį mūsų interneto svetainėje ar kitokiu būdu išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefono numerį., bus naudojami tam, kad pateiktais kontaktiniais duomenimis, taip pat per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus panašius elektroninius ryšio kanalus būtų galima Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Jeigu esate mūsų klientas, bet neišreiškėte prieštaravimo tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, mes juos tvarkysime tik panašių prekių ir paslaugų rinkodarai.  

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra Jūsų sutikimas, išreikštas pateikiant savo duomenis ir sutinkant tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, arba mūsų teisėtas interesas reklamuoti savo parduodamas prekes ir paslaugas, didinti jų pardavimus (Reglamento 6 str. 1 d. a) ir f) punktai).

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo paskutinės bendravimo su Jumis dienos. Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus nedelsiant sunaikinti. Po Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimo, juos sunaikinsime automatiškai.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške yra sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę Bendrovės kontaktiniais duomenimis, nurodytais šioje Privatumo politikoje.

Kontaktai

 • download 2 Draugystės g. 15b.
 •         LT-51228 Kaunas
 •         Lietuva
 • download +370 686 30000
 • download 1  info (at) danrida.lt
 • Parašykite mums

Sign up for newsletter

Subscribe to our newsletter to get product updates and offers.